Japanese Black Pumpkin/Kabocha

Japanese Black Pumpkin/Kabocha


Photo via: black-flowers.net